Nathan Fox
Nathan Fox
State: Mo.
Year: Jr.
Hometown: St. Louis, Mo.
High School: SLU-High

2012

   

2013


        

2014

  
 09/01/2012  6K  23:31.80        08/31/2013  5K  20:47.97 
 09/20/2014  8K 32:48.26 
 09/07/2012 6400m  25:20.60  09/06/2013 5K 19:27.67  10/04/2014 8K  30:39.89 
 10/06/2012 8K 31:16.70  09/14/2013 6400m  25:11.51   10/11/2014 8K  31:07.50 
     09/27/2013 6K  31:13.30   10/25/2014 8K  32:58 
     10/26/2013 8K 30:16  11/01/2014 8K 29:48.41
     11/02/2013 8K 28:41.97    
     11/16/2013 6K 29:28.40